Pokročilé
Teraz čítaš
Hodnotenie ESG pod mikroskopom. Je „udržateľné investovanie“ ziskové?
0

Hodnotenie ESG pod mikroskopom. Je „udržateľné investovanie“ ziskové?

vytvorené Alice NowakováJúla 2 2020

Finančná kríza v roku 2008 výrazne narušila dôveru investorov v spoločnosti zamerané len na maximalizáciu zisku a finančných výsledkov. Práve vtedy nastal trend tzv udržateľné investovanie, známe aj ako zodpovedné investovanie, začalo naberať na obrátkach. Dnes sa tento prístup stáva čoraz obľúbenejším a ešte relevantnejším. Udržateľné investovanie zohľadňuje nielen finančné výsledky, ale aj nefinančné výsledky pri posudzovaní potenciálu a stability daného podniku. Jednou z metód hodnotenia firiem je ESG rating. Nižšie sa pozrieme na to, ako sa takéto hodnotenie robí a čo presne sa skrýva pod tajomnými znakmi „AAA“ alebo „CCC“.

Hodnotenie ESG - ekologický, Sociálna, Vláda

ESG je skratka pre tri hlavné, nefinančné faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotenie schopnosti spoločnosti alebo odvetvia udržateľne sa rozvíjať. Skratka je tvorená anglickými slovami ekologický (environmentálne), Sociálna (sociálne) i Vláda (Firemné).

Inštitúcie vytvárajúce rating ESG berú do úvahy vznikajúce príležitosti a hrozby v týchto oblastiach pre skúmané subjekty. Ide o dlhodobý (5 rokov a viac) prístup v časovom horizonte.

Výskumy ukazujú, že spoločnosti uplatňujúce osvedčené postupy ESG sú v prosperujúcich obdobiach rovnako ziskové ako ich konkurenti, ktorí neuplatňujú princípy zodpovedného podnikania, ale sú oveľa odolnejšie voči krízam.

Rastúci trend medzi inštitucionálnymi investormi

Koncom roka 2016 podľa štúdie CollerCapital „Globálny barometer súkromného kapitálu. Zima 2016-17" Viac ako 30 % opýtaných inštitucionálnych investorov z Európy, Ázie a Tichomoria potvrdilo, že investičné rozhodnutia prijímajú prevažne na základe faktorov ESG. Zároveň v Severnej Amerike takéto vyhlásenie urobilo len 20 % opýtaných subjektov.

Rastúci záujem o ESG rating a udržateľné investície dokazuje aj vytvorenie indexu WIG-ESG na Varšavskej burze v roku 2019. Index WIG-ESG tvoria spoločnosti uvedené v indexoch WIG20 a mWIG40, ktoré implementovali oblasti zodpovednosti definované skratkou ESG.

E - Environmentálneteda problémy životného prostredia

Možno mnohých prekvapí, keď pri výbere investičných cieľov zohľadnia environmentálne faktory. Globálne trendy, ako je zmena klímy a zmenšovanie prírodných zdrojov, ovplyvňujú príležitosti a hrozby pre všetky podniky, najmä tie, ktoré pôsobia v odvetviach súvisiacich s prírodnými zdrojmi. Do akej miery firmy zohľadňujú tieto trendy a zavádzajú opatrenia na ochranu prírodného prostredia a fungujú v podmienkach obmedzených zdrojov a čoraz prísnejšej klimatickej politiky, nám môže poskytnúť obraz o tom, aký stabilný a odolný voči krízam bude ich vývoj v najbližších rokoch. .

Zmena podnebia

Pokiaľ ide o zmenu klímy, ratingová agentúra skúma, ako spoločnosti dodržiavajú a snažia sa znížiť svoju uhlíkovú stopu, do akej miery je ich priemysel a podnikanie zraniteľné voči zmene klímy a či produkty, ktoré vytvárajú veľkú uhlíkovú stopu. Teda či je na ich výrobu potrebné vypúšťať veľké množstvo výfukových plynov.

Prírodné zdroje

Táto kategória hodnotí spotrebu vody a zraniteľnosť podniku/priemyslu voči rastúcemu deficitu sladkej vody, vplyv na biodiverzitu a využívanie prírodných zdrojov.

Znečistenie a odpad

Emisie toxického odpadu, používanie materiálov na balenie výrobkov, tvorba elektroodpadu – to sú otázky, ktoré sa berú do úvahy pri prideľovaní hodnotenia.

Využitie environmentálnych príležitostí

V dôsledku klimatických zmien sa vytvárajú nové výklenky pre rozvoj. Do akej miery spoločnosť využíva príležitosti súvisiace s tvorbou čistých technológií, ekologickou, udržateľnou výstavbou a obnoviteľnými zdrojmi energie.

S - Sociálneteda sociálne otázky

Udržateľné podnikanie sa stará nielen o maximalizáciu svojich ziskov pri rešpektovaní a ochrane prírodného prostredia. Ďalšou oblasťou zodpovednosti sú sociálne otázky. Čoraz viac sa nielen investori, ale aj koncoví zákazníci starajú o také záležitosti, ako je nákup produktov "spravodlivý obchod", teda také, ktoré pri ich výrobe neporušujú práva pracujúceho ľudu. V sociálnych záležitostiach ratingová agentúra venuje pozornosť nasledujúcim aspektom.

Ľudský kapitál

Ako spoločnosť riadi svojich zamestnancov? Je pracovné prostredie, ktoré vytvorila, bezpečné a zdravé? Zameriava sa spoločnosť na rozvoj a vzdelávanie svojich zamestnancov? Postupom času tzv inkluzívnosť, teda kladenie dôrazu na začlenenie oboch pohlaví a ľudí rôznych národností na všetkých pozíciách v štruktúrach spoločnosti.

Zodpovednosť za produkt

Sú ponúkané produkty bezpečné, testované a neovplyvňujú nepriaznivo zdravie? Uvoľňujú toxické chemikálie? Ak spoločnosť spracúva osobné údaje, sú dostatočne chránené? Od finančnej krízy v roku 2008 sa prihliada aj na finančné zabezpečenie ponúkaných finančných produktov - ak ide o obchodný profil spoločnosti.

Sociálna zodpovednosť

Má spoločnosť zmluvy so zahraničnými spoločnosťami, ktoré porušujú ľudské práva (napr. na kakaových plantážach alebo v továrňach, kde sa vyrábajú komponenty pre produkty)?

Čoraz dôležitejšou témou sa stáva aj otázka dodržiavania práv zvierat. V prípade kozmetických firiem ide o nepoužívanie látok živočíšneho pôvodu či netestovanie produktov na zvieratách.

Majú zamestnanci prístup k lekárskej starostlivosti, je komunikácia v rámci spoločnosti jasná a transparentná? Sú kariérne a kariérne cesty jasne definované a jasné pre členov tímu?

G - Riadenie, t.j. manažment (corporate governance)

Aká je štruktúra predstavenstva spoločnosti? V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti venuje rovnováhe medzi vplyvom generálneho riaditeľa a predstavenstva na rozhodnutia v spoločnosti. Medzi ďalšie úvahy patrí kompenzácia manažmentu, daňová transparentnosť, zraniteľnosť voči korupcii a nestabilita financovania.

Hodnotenie EGS a jeho štruktúra

Výsledkom analýzy všetkých týchto oblastí je, že ratingová agentúra pridelí každej sfére skóre od 0 do 10, ktoré určuje, ako dobre sa spoločnosti v danej oblasti darí. Z toho sa nakreslí poznámka pre daný segment (prostredie, Spoločnosť, management). Potom sa z týchto troch hodnôt vyberie vážený priemer, pričom sa zohľadní náchylnosť daného odvetvia k danej sfére (nie všetky firmy sú rovnako vystavené environmentálnym a sociálnym príležitostiam a hrozbám). Z toho máme výsledné skóre od 0 do 10, čo zodpovedá ratingu od CCC po AAA.

Presný proces vytvárania záverečnej poznámky je uvedený v tabuľke nižšie prevzatej zo správy Metodológia hodnotenia MSCI ESG.

graf hodnotenia esg

Aké je hodnotenie spoločnosti „AAA“? Pre hodnotenia MSCI ESG nasledujúca poznámka zodpovedá rozsahom hodnotenia nižšie.

hodnotenie Záverečná poznámka pre konkrétne odvetvie
AAA 8.6 - 10
AA 7.1 - 8.6
A 5.7 - 7.1
BBB 4.3 - 5.7
BB 2.9 - 4.3
B 1.4 - 2.9
CCC 0.0 - 1.4

AAA a AA

Spoločnosť vedie vo svojom odvetví, riadi a reaguje na všetky kľúčové hrozby a príležitosti v oblastiach ESG.

A, BBB a BB

Spoločnosť je schopná riešiť väčšinu alebo niektoré z kľúčových príležitostí a hrozieb ESG pre svoje odvetvie.

B a CCC

Spoločnosť zaostáva za svojimi konkurentmi tým, že je zraniteľná a nepodnikne kroky, aby sa s nimi vysporiadala.

Je prístup ESG ziskový?

Napriek všetkým etickým otázkam a ochote prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju našej planéty netreba zabúdať, že investori kladú na prvé miesto zisky. Investovanie má priniesť najvyššiu možnú mieru návratnosti a zároveň znížiť riziko. Oslabí investície do spoločností, ktoré venujú toľko času a prostriedkov týmto nefinančným sféram finančné výsledky?

Analýza Oxfordskej univerzity „Od akcionára k akcionárovi: Ako môže udržateľnosť zvýšiť finančnú výkonnosť“ ukazuje, že je to úplne naopak. Štúdia skúmala 200 rôznych vedeckých zdrojov a štúdií o ziskovosti prístupu udržateľnosti z hľadiska ESG. Výsledky tejto analýzy naznačujú, že trvalo udržateľný rozvoj znamená nižšie prevádzkové náklady a vyššie zisky. Výsledky štúdie ukazujú, že spoločnosti, ktoré sa zaoberajú otázkami sociálneho a environmentálneho vplyvu a starajú sa o správne postupy riadenia podniku, vykazujú v strednodobom a dlhodobom horizonte vyššie zisky v porovnaní s ich konkurentmi, ktorí neuplatňujú správne postupy ESG.

hodnotenie napr. výsledky oxfordských prieskumov

Vyššie uvedený obrázok zobrazuje výsledky tejto štúdie v číslach. 90 % analyzovaných štúdií naznačuje, že uplatňovanie štandardov trvalo udržateľného rozvoja ESG znižuje náklady na pôžičky a získavanie kapitálu v spoločnostiach. To naznačuje, že spoločnosti, ktorým záleží na štandardoch ESG, sú pri prijímaní úverov zdržanlivejšie, a teda odolnejšie voči finančným a nefinančným krízam. 88 % z 200 analyzovaných štúdií poukazuje na nižšie prevádzkové náklady spoločností využívajúcich štandardy ESG. 80 % zdrojov ukázalo, že spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na trvalo udržateľný a zodpovedný rozvoj, zaznamenávajú vyššie zisky ako ich konkurenti. Celú správu si môžete prečítať vo formáte PDF a zoznam štúdií, ktoré boli zohľadnené pri príprave tejto správy pod tym linkiem.

Ako skontrolovať hodnotenie ESG?

Ak vás zaujíma téma ESG prístupu pri analýze a prognózovaní udržateľného a stabilného rozvoja podnikov a celých odvetví, môžete si pozrieť ESG rating.

sklad

Na strane msci.com môžeme vidieť ratingy všetkých spoločností kótovaných na americkej burze a mnohých spoločností z iných svetových búrz (vrátane Poľska). Napríklad CD Projekt získala hodnotenie BBB od MSCI.

cd projekt napr

Na tejto stránke sa dozvieme, aké má daná firma hodnotenie a v ktorých oblastiach vyniká a v ktorých si nevie poradiť alebo obstojí v priemere. CD Projekt prezentovaný vo vyššie uvedenom príklade sa podľa agentúry MSCI priemerne vyrovnáva so starostlivosťou o súkromie a ochranu údajov, ako aj s emisiami výfukových plynov. Naproti tomu vo svojom odvetví vyniká organizačnou štruktúrou a využitím ľudského kapitálu.

esg kategórie cdp

ETFs

Analýze ESG podliehajú nielen jednotlivé spoločnosti, ale aj celé indexy ETFs. Na strane etf.com každý ETF má svoju vlastnú stránku s popísanými technickými detailmi vrátane hodnotenia MSCI ESG (ak existuje), ako je opísané. Zadajte názov ETF, o ktoré máte záujem, do vyhľadávača a skontrolujte, či má ESG rating popísaný v záložke „Prehľad“.

hodnotenie etf napr

Co si myslis?
Mám rád
9%
zaujímavé
91%
heh...
0%
Šokujúce!
0%
nemám rád
0%
Škoda
0%
O autorovi
Alice Nowaková
Aktívny obchodník na individuálnom Forex účte od roku 2014, veľmi sa zaujíma o tému ekonomiky, podnikania a kapitálových trhov. Už viac ako 10 rokov úzko spojený so svetom IT a nových technológií, programátor, nadšenec internetového marketingu. Milovníčka trávenia času vonku, obklopená prírodou a zeleňou, či cvičenie jogy.